fbpx
Prvi put sa bebom na more

OUP A1 TRAVEL

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor TA “1 A Travel“ d.o.o. iz Beograda, dana 07.10.2021. godine utvrđuje sledeće:

 

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

Predugovorno obaveštavanje

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje

dasu mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje:

Opšti uslovi), potvrdao Garancijiputovanjaiunapred pripremljen i objavljen Program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi Putnici iz Ugovorasa istima

ČLAN 1

usvakodobaizmenitiopissvojihuslugau Programu i o tome obavestiti putnika u primerenom roku, bez odlaganjaupisanojformi,napapiruidrugomtrajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o

svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora.

U slučaju postojane razlike između prijave Putnika i upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnogizdravstvenog osiguranja.

Odredbeovih Opštih uslovačinesastavnideo Ugovora između Putnika i TA „1 A Travel“ kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora Organizator može

izmenjenogpredlogaOrganizatora,noviProgramse smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja Ugovora, upoznao Putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete

 

Prijave, uplate i ugovor

ČLAN 2

plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim poslovnim prostorima Organizatora,kaoiuturističkimagencijamakojeimaju sa Organizatorom zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužanjeuprogramu putovanjaipotvrdioputovanjudanaznačisvojstvo u komenastupa.KadaposrednikuUgovoru-Potvrdi sa Putnikom ne naznači svojstvo u kome nastupa (Posrednik), Organizator ne odgovara za izvršenje Programa prema Putniku, već je to obaveza Posrednika i isti se smatra kao Organizator putovanja (čl.881- ZOT). Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatomakontacije uvisini od 50% od cene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno.Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno,Putnik u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svakauplataakontacijevodisekaouplata za sve Putnike, anesamozajednogodređenog Putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve Putnike navedene u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanjaili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknaduuskladu sa članom 12. ovih Opštih uslova.

 

Obaveze i prava Organizatora

ČLAN 3

 -Da se stara o pravima i interesima Putnika, saglasno

-Da u Ugovor uosim usluga iz Programa unese posebne zahteve Putnika sa kojima se isključivo Organizator saglasio,

-Da isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora(dalje: sniženje cene) povodomblagovremene i osnovane pisane reklamacije

– prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili

nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos

primeni dužnepažnje ili nekim drugimdogađajima koje

Organizator nije mogao predvideti i prevladati, www.1atravel.rs dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti, i da državljane R. Srbije informiše o propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi), u skladu sa kojim putnik mora da ispuni određene uslove za realizaciju turističkog putovanja.

-Da pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencijepartnera, aizuzetnoipopotrebiadresuibroj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku,

-OrganizatorneodgovarazauslugepruženePutnikuod strane drugih lica van Programa,

-Sve usmene i informacije bilo koje druge vrste koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, neobavezuju Organizatora i nemog  ubiti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije Putnika

Obaveze i prava Putnika

-Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,

-Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste neobezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,

-Da plati ugovorenucenupoduslovima, rokovimaina način predviđen Ugovorom,

-Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),

-Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocimauslugailitrećimlicimakršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštihuslova,

-Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove

prouzrokovanezamenomidasolidarnoodgovaraza neplaćeni deo ugovorene cene,

-Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti popraviluupisanojformi Organizatoruili licima navedenim u putnojdokumentaciji,

-Da seprezaključenja ugovorainformišeprekosajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp. gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,

-Da se, najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati pre putovanja, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratkasa putovanja.

Cene i sadržaj usluga

Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Cenesuiskazaneustranojvaluti, aobračun uplata se vrši u dinarima prema zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.

Cene su formirane na osnovu poslovne politike

ČLAN 5

(pogled, sprat, veličina, balkonitd.), dodatniobrociidr. (dalje: Posebne usluge).

Posredniknijeovlašćendauime Organizatoraugovara

Organizatora i ne mogu biti predmet prigovoraPutnika.

Uslugeizvršeneuinostranstvu(kojenisuunapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.

Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje unapred pripremljenu i objavljenukombinacijunajmanjedve ili višeusluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju iobjekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transferi, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije putovanja, i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: lokalnogturističkogvodiča, posebne usluge predstavnika Organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanjaviza, ulaznicauobjekteina manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskihidr. usluga, rezervacijuposebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama

posebne usluge koje nisu predviđene Programom. Sve vrsteuslugakojenisupredviđeneprogramomputovanja Putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godinestarosti relevantan je kalendarskidatumkada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanjaanedatum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja, uz doplatu iznosa od 3.000,00 dinara za manipulativne

troškove.

U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putnikuzafakultativneinaknadnoizvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

Ako u naznačenom roku Putnik pisanim putem ne obavesti Organizatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

 

Promena cene i pravo putnika na otkaz

Ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje(do 45 dana)- Organizator ima pravo na naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevatipovećanjeugovoreneceneprepočetka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarimai to odmah po saznanju da je došlodopovećanjacenaodstraneizvršiocausluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora

ČLAN 6

Putnikimapravoda: zahtevazamenuza sličan Program bez bez doplate iz ponude Organizatora ili može putempisanogotkazaraskinuti Ugovorbeznaknade

štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavesti Organizatora da

prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuoUgovor.NaknadnasniženjacenaPrograma ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogubitiosnovbilokakvogprigovoraputnikaprema Organizatoru.

 

Kategorizacija i opis usluga

Sveuslugenavedeneuprogramupodrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajenei

specifičnezaodređenedestinacije,mestai objekte.

U slučaju da Putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima-publikacijama ili na web sajtovima Posrednikaineposrednihpružalacausluga(npr. hotela, prevoznika i dr.), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovarasamo zaopiseusluga sadržanih usvojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatora na osporavanjeUgovora.

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizacijidomicilnezemljeuvreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konforikvalitetuslugezaviseprevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima, ivansunadzoraiuticaja Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak Putnikausmeštajnomobjektu,odnosnodestinaciji. Vreme polaska ili dolaska Putnika i ulaska ili izlaska Putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koji mogu da utičunavremepolaskaaviona idrugogprevoznog sredstva na koje Organizator ne može uticati, te zbogtogazatakve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programasu predviđenizaputovanjeinepodrazumevajuboravak u hotelu ilimestuopredeljenja, već samooznačavaju

kalendarskidanpočetkai završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i sl.

Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanjajesastanakputnikanaaerodromukojeje najmanje 2 sataranijeuodnosunaprvoobjavljeno

vremepoletanjaodstraneaviokompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već

se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz

oblasti avio saobraćaja. Po pravilu, odlazak-dolazak, poletanje-sletanje aviona kod čarter letova je u kasnimvečernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovorenipočetniili završni obrok u vidu tzv. „hladnog obroka“ van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika, ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa promenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskimidurgim propisimaisl.) obavezujuputnika, anepridržavanje pomenutihinstrukcijapredstavljapovredu Ugovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti.

Promeneili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovanevoljom Organizatora, dozvoljenesu ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premeštenna drugiaerodromilimesto,Organizator je dužan da ponudi Putniku drugi odgovarajući prevoz, do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih

troškova za Putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u ceni između ugovorenih i pruženihusluga (čl.103. ZOZP). Organizatorsnosi svetroškove alternativnogprevozanajmanjeuvisini vozne karte 2.klase prevoza.

Kada treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisaloodređenuturističkuuslugu,Organizator imapravonanaknaduzanastalepotrebnetroškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarnoodgovarajuzaplaćanjeugovorenecenei troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

Smeštaj, ishrana i prevoz

ČLAN 8

Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa

 

8.1              Smeštaj- obavezno naznačen u Programu putovanja , sa napomenom da:

Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanomu Programu, bezobzirana osobenostiPutnika, lokacijuipoložajobjekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i druge karakteristike.

Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16:00časovanadanpočetkakorišćenjausluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09:00 časova na danzavršetkakorišćenjausluge.Putniknemapravo narefundacijuzbogsamovoljnog, odnosnosvojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ninacenuhotelske usluge, ni na cenu prevoza.

 

www.1atravel.rs

kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.

Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različito jepodestinacijamaiobjektimai ne podrazumeva neprekidan rad 24 sata.

Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika,

hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.

Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodskukabinu i slično, a nema treće osobe koja zamenjuje jednu

odnjih,Organizatorimapravonaplatepunecene smeštajne jedinNakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnihiopravdanihrazloga, ugovoreni smeštaj može sebez saglasnosti Putnikazameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja nateret Organizatora, a smeštaj uobjekte nižekategorije može se izvršiti uzsaglasnost Putnika i povraćaj razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.

Putnik preuzima obavezu upoznavanja i

poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i drugo, jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

8.2              Ishrana- obavezno naznačen u Programu putovanja , sa napomenom da:

Raznovrsnost, kvalitethraneiservisaishranezavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacijeilokalnihobičaja, bezobzirada li je usluživanje po principu samoposluživanja ili posluživanja (menija).

Usluga All Inclusive i All Inclusive Light i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru

iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznaoputnikasa sadržajem All Inclusiveuslugeu pismenoj formi.

Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak.

Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30% moguće je da se umesto usluge samoposluživanja usluga ishrane izvrši

posluživanjem. U smeštajnom objektusuidentični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoruputuju deca, starijalicaililicasaposebnimpotrebama. U slučaju da Putniknalicumestapostignedrugačiji dogovor sa neposrednim pružaocem ishrane,

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu usluguishrane u skladu sa tim dogovorom.

8.3              Prevoz- ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusimailidrugimsredstvimapremapropisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjujusepropisiipravilaodređeniodstrane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvunepodrazumevanumerisana sedišta niti

uključen obrok i piće tokom putovanja i sl.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.

-Organizator imapravodazaprevozangažujesve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju, ukolikoseangažujemini-buspotrebno je definisati broj sedišta.

Zavreme vožnje autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu štetu nastalu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumentaiprtljag, au slučaju uočenenepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja.

Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje saobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizatorimapravodaganepriminaprevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznogsredstva i dalji prevozdoodredištanećebitiobaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz člana 12. Opštih uslova.

Putnipravac,pauze, mestaidužinenjihovogtrajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac – vozačimapravoda, zbog nepredvidivih, neizbežnih, bezbednosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinererputailiredosledobilazakalokaliteta. Putnik je dužandasepridržava uputstava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl.)

NeusklađenostličnihpodatakadatihOrganizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena Putnika i drugo) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionskekarte, uztroškoveiličakproglašenjekarte neregularnom, za šta posledicesnosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.

Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.

Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odogovornost ovih prevoznika, određenauskladusapropisimaiobičajimakojima se regulišu pomenutevrsteprevoza i vansu uticaja i odgovornosti Organizatora.

Putne isprave, zdravstveni i zakonski propisi

ČLAN 9

Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti

Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih

 

Sviusloviobjavljeniu Programuodnosese isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije.

Organizatornesnosiodgovornostinijedužanupoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnuzemlju, već je obavezastranogdržavljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam obezbediblagovremenoiurednopotrebneuslovei isprave.Putnikzaputovanjeu inostranstvomoraimati važećuputnuispravu sa rokomvaženjajošnajmanje 6 meseci od danazavršetkaputovanjaiurokudostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumentazadobijanje vize, ukoliko istu pribavlja

i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti negarantujedobijanjevize, niti dobijanjevizeu roku, i nesnosinikakvuodgovornostzaneispravnost putnog i drugih dokumenata ili ako pogranične ili imigracioneslužbeneodobreulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnikzavremeputovanja izgubiputneispraveili mu budu ukradene, dužanjeo

svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.

Putnikjedužanugovoriti Posebneusluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.

www.1atravel.rs

specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd. zboghroničnebolesti, alergije, invaliditeta i dr., jeruprotivnom Organizatornepreuzimanikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu.

Zaputovanjeuzemljeukojimavažeposebnapravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da

obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnikjedužanstriktnopoštovati carinske, devizne i druge propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojimaboravi, teu slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika vezano za odredbe ove tačke, primenjujuseodredbetačke 12. Opštih uslova.

ČLAN 10

Prtljag

Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljagapružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prenoprtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je do određene težine koju određuje avio prevoznik je besplatan.Višak prtljagaPutnikplaćapremavažećim cenama prevoznika naznačenim u Programuputovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotelainazad je isključivaobaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbednosna pravilauvezisaručnimprtljagom,tepreporučujemo da se Putnikinformišenaaerodromu„NikolaTesla“u Beogradu, na telefon+381.11.209.4444ili putemweb sajtawww.beg.aero.Šteteigubitakprtljaganaletovima Putnik je dužan da prijavibezodlaganja na licumesta nadležnojaerodromskojslužbi za izgubljeniprtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nijepopunjenipredatformularzaprijavuštete.Putnik imaobavezu da prijavigubitak, oštećenjeili nestanak prtljagau tokuputapredstavniku Organizatora.

Kodprevozaautobusom Putnikmožeponeti 2 komada prtljagapo korisnikusedištaipredati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do 2 godinenemajupravo na besplatanprtljag. Putnik je dužan da vodibriguo

svojimstvarimaunetimuprevoznosredstvo lični prtljag, odavanju odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licuprevoznika, odnosnounetomu smeštajniobjekat. Sva svoja prava po navedenom Putnik ostvaruje direktno, ili posredstvom Organizatora, od prevoznika,

obaveza Putnika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkinga do smeštajnogobjekta, kaoi za zaboravljene stvari u prevoznomsredstvu.

OsimkodnamereigrubenepažnjeOrganizatornema nikakvuodgovornostzaprtljag, kao ni za skupocene predmete koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kadaje izričitopreuzeopredmetena čuvanje. Zatose Putnikunepreporučujeda na putovanjenosivredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nosi sa sobom.

DužnostPutnika je da vidljivooznačisvojprtljag sa ličnimpodacimai da ličnadokumenta, stvari

i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumenta, zlato, vrednestvari,tehničkiinstrumentiimedikamentinose isključivouručnomprtljagu,aprilikomboravkada se isti deponuju u sef ukoliko je moguće.

Putnikimaobavezudaprijavigubitak,oštećenja ili nestanak prtljaga tokom puta predstavniku Organizatora.

ČLAN 11

Promena i otkaz ugovora od strane Organizatora 11.1         Pre početka putovanja

Organizator može vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkoloniti. Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide u korist putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može sevršiti samoupotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u programu putovanja

izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizatorputovanjamoraucelostivratitiono što je primio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja. (Čl. 879 ZOO).

Organizator ima pravo da raskine Ugovor:

-Uslučaju nedovoljnogbrojaprijavljenihputnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da je o tome Putnika obavestio pre početkaturističkogputovanja aurokuizPrograma putovanja.

-Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koje nisu odgovorne ugovorne strane, a koje biwww.1atravel.rs da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje.

-Uz obavezu, u oba slučaja, da Putniku izvrši povraćajuplaćenihsredstavanajkasnijeurokuod15 dana od dana otkaza.

U slučaju prihvatanja novog ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

11.2                        Za vreme putovanja

Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata

putovanja, kao i pravo promene maršrute putovanja i neophodneizmene Programaukolikosepromene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudnosletanje, kvarprevoznogsredstva, gužva nagranicamailiu saobraćaju, zatvaranje nekog

od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbednosna situacija, elementarne nepogodeili drugevanredneiobjektivneokolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve drugenaknade Putniku. Unavedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.

Ukoliko Putnik ometa sprovodjenje putovanja usledgruboginedoličnog ponašanja, bezobzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.

Uslučajunastupanjavanrednihokolnostizavreme putovanjakojeseunaprednisumoglepredvideti, a koje se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze,

epidemijeidrugebolesti,elementarnenepogode, klimatski uslovi i sl.), obeugovorne strane imaju pravodaraskinu Ugovor, pričemu Organizator imapravonastvarne, odnosnoučinjenetroškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

 

ČLAN 12

 Otkaz ugovora od strane putnika 12.1 Pre početka putovanja

Putnikimapravodaodustaneodputovanja, očemu je dužandapismenoizvesti Organizatorananačin kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza

Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, Ako Programom nije drugačije određeno i to: Ako potrošač pre otpočinjanja turističkog putovanja odustane od ugovora u primerenom roku koji se određuje s obzirom na vrstu turističkog putovanja (blagovremeni odustanak – do 45 dana), organizatorimapravonanaknadusamoučinjenih administrativnih troškova (Zakon o zaštiti potrošaca Član 99, stav 1 i 2), u visini od 6000,00 Dinara.

Datumpismenogotkaza Ugovorapredstavljaosnov

10% ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja
20% ako se putovanje otkaže od 29 do 20 dana pre početka putovanja
40% ako se putovanje otkaže od 19 do 15 dana pre početka putovanja
80% ako se putovanje otkaže od 14 do 10 dana pre početka putovanja
90% ako se putovanje otkaže od 9 do 6 dana pre početka putovanja
100% ako se putovanje otkaže od 5 do 0 dana pre početka ili u toku putovanja

 

za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

Izuzetnoodnaprednavedenog, primenjivaćese sledeća skala otkaza i to:

  1. Kod brodskih krstarenja:
  1. Za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastavauprirodi, đačkeistudentskeekskurzije, ako se otkazuje kompletan Ugovor:

 

5% akose putovanje otkaže do 120 danapre početka putovanja
20% ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja
50% ako se otkaže od 89 do 60 dana pre početka putovanja
80% ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja
100% ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja
100% ako se putovanje otkaže od 5 do 0 dana pre početka ili u toku putovanja

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i slično, smatra se odustajanjem Putnika od putovanja.

Putnikjeuobavezida Organizatorunaknadi samostvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestrePutnika,usvojenikaiusvojioca,smrtiPutnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i usvojioca; poziva za vojnu vežbu Putnika, elementarne nepogode, vanrednog stanja zvanično proglašenog od nadležnog organa zemlje putovanja.

Zanavedene slučajeve Putnikjeobavezan dostaviti Organizatorudokazkojimseostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se

5%

a najmanje 60€

do 91 danaprepočetka putovanja
15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja
30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja
50% od 28 do 15 dana pre početka putovanja
80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja
95% od 6 do 3 dana pre početka putovanja
100% nadanputovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta

 

izričitopotvrđujeiznenadnabolestinemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu.

Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi

lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode,

klimatski uslovi i sl. za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano obolenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja Ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja,a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak-korišćenje ugovorenogputovanja.U slučajudaPutnikobezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, Organizatorjedužanda Putnikuizvrši povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.

Organizatorje,uslučajuzameneputnika,obavezan da sa novim putnikom zaključi Ugovor.

U slučaju odustanka odputovanjakojeje pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno odosiguravača, a putniku se kod zaključivanja ugovora daje obaveštenje i nude polise putnog zdravstvenog osiguranja i mogućnostima osiguranja za slučaj otkaza.

Kododustankaod Ugovora, Putniku sene vraća iznosplaćen Organizatoruzaposredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

12.2     Nakon otpočinjanja putovanja

UkolikozbogotkazaputovanjaPutniksvojomkrivicom neiskoristinekeodugovorenihusluga,Organizatorće pokušatidaoddavaocauslugadobijenaknadunaime neiskorišćenihusluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukolikojeupitanjubeznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere kako bi

se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladusačlanom 14. ovih Opštih uslova, nedirajući ostala zakonska prava Putnika.

 

ČLAN 13

 

Pomoć, prigovor, tužba i rešavanje sporova

 

Organizatorputovanjajedužandanaprodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenjaprigovoraidaobezbediprisustvolica ovlašćenog za prijem prigovora tokom radnog

ČLAN 14

od dana podnošenja prigovora Putnika.

Putnikjeobavezandaopravdaniprigovorsaopštiti bezodlaganjanalicumestalokalnompredstavniku Organizatora, auhitnim slučajevima, akoovajnije trenutnodostupan, neposrednompružaocuusluge

 

vremena.Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenihprigovoraidaječuva najmanjedvegodine

(npr. prevozniku, hotelijeru i dr.) ili, ako ta lica nisu navedena u putnim dokumentima, direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne idruge slučajeve, kaoireklamacije, Putnik može kontaktirati Organizatora preko telefonskog broja +381.11.655.78.00,faksa

+381.11.334.95.34, radnim danima od 09:00h, subotomod 09:00h, posrednjeevropskomvremenu ili preko e-maila: [email protected].

Zahitnei sličnepostupkepotrebnojedaPutniknavede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena Putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se možekontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje u postupku po reklamaciji radi rešenja problemau primerenomrokuuzavisnostiodprirodereklamacije (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćenapartmanidr.nedostaci)iprihvatiponuđeno rešenje koje odogovara ugovorenojusluzi.

Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan da potpiše potvrdu o istom, a u suprotnomčinjenicadajenastaviosakorišćenjem adekvatnogalternativnog rešenja potvrđujedaje Program u celosti izvršen.

Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.

Putnikne može dazahtevasrazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i

napropisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavnika i Organizatora o nedostacima između ugovorenih i pruženih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od 8 dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana utvrđivanja „nedostataka“, dostaviosnovan i dokumentovanprigovor (pisani prigovor na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po

vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog Putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i

neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora u svoje ime i u ime lica iz Ugovora ili lica sa urednim punomoćjem

za zastupanje, prigovor podnosi pojedinačno, jer Organizatornećerazmatratigrupneprigovore.

Poželjnojedaprigovor– reklamaciju Putnikdostavi u pisanojforminaadresuOrganizatorauBeogradu, ul. Kondina br.20

Putnik može da izjavi prigovorusmeno na prodajnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno na drugom mestu koje je

određenozaprijemprigovora, elektronskimputem,

odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokumentacijeizkojesevidiosnovanostprigovora

– reklamacije.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovorepoučinjenojreklamacijiPutnika,akojima se uzrok nije mogao otkloniti tokom putovanja

na licu mesta i da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, saopšti broj podkojim je zaveden njegov prigovor – reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.

Organizatorjedužandaurokuod 8 dana oddana prijemauredne reklamacijedostavi Putnikupisani odgovori daunarednomrokuod15danaisplati razliku u ceni, sve oddanaprijemaurednogprigovora.

Organizator putovanja može daprodužiovajrokuz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu prigovora.

Ukolikoprigovornijekompletaniistitrebaurediti, Organizator će dostaviti Putnikuodgovordaistiu ostavljenomrokuuredipodpretnjompropuštanja.

Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti Putniku po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane i neuredne.

Sniženjeceneporeklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene.

Visinanaknade, koja se isplaćujepoosnovanomi blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge.

Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernogsniženjacene, ili koji drugividnaknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatorazamirnorešenjespora,tesenatajnačin odrekaosvihdaljihpotraživanjapremaOrganizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji

sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni Putnikuizvršeni da jepostignut sa Putnikom dogovoru skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA-e, kada je Organizator Putniku ponudiorealnurazlikuucenizaneadekvatno pružene usluge, uskladusacenovnikomneposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovorao putovanjuidrugimraspoloživimdokazima, te da je Organizatorpostupiou skladu sa pozitivnim propisima.

Organizator ne snosi odgovornost za propuste,odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca uslugakojiodgovarajusaglasnopropisimakoji se na njihodnose,akoseponašaokaopažljivOrganizatorpri izboru lica koja su te usluge izvršila.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugimlicimapreistekarokazarešavanjeprigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.

Program putovanja po zahtevu Putnika i pojedinačne usluge

  • Program putovanja po zahtevu Putnika

Individualno putovanje Putnika

ČLAN 15

i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosnokoji Organizator nije

prethodnoobjavio, većga je sačinio pozahtevu Putnika. zahtevu) jeste kombinacija dve ili više usluga,kao Na program po zahtevu se analogno primenjuju

odredbeprethodnihčlanovaovih Opštihuslova,ako ovim članom nije drugačijeregulisano.

Putnikimapravodaodustaneod Ugovoraočemu jedužanpismenoobavestitiOrganizatora.Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru,

izražene procentualno uodnosu na ukupnucenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje

60% ako se putovanje otkaže do 59 do 30 dana pre početka putovanja
80% ako se putovanje otkaže od 29 do 20 dana pre početka putovanja
100% ako se putovanje otkaže od 19 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja

 

(do 60 dana), Organizatorimapravonaknade samo za učinjene administrativne troškove u visini od 6.000,00 dinara.

Uslovi otkaza avionskog prevoza zavise od uslova avio kompanije i klase koja je rezervisana, o čemu je putnik blagovremeno informisan i sa tim saglasan, što potvrđuje svojim potpisom na Ugovoru o puto- vanju i po tom osnovu neće imati daljih prigovora i potraživanja od agencije.

15.2          Pojedinačne usluge i „rezervacije na upit“

Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizatornastupasamokaoposrednik

tuđeusluge(dalje: Posrednikusluge) inemapravni položaj Organizatoraputovanja, već posrednika.

Zaindividualnei„rezervacijenaupit“Putnikpolaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Posrednika usluge na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozitseuračunavaucenuusluge.

Ukoliko Posrednik usluge ne potvrdi rezervaciju u ugovorenomroku, depozitseucelostivraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, akoja jeu celosti sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava Posrednik usluge ucelosti.

Posrednikusluge, osimzbogsvojegrubenepažnje i nemara, ne odogovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo PosrednikizmeđuPutnikaineposrednihpružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga prevoza, smeštaja,

ulaznicezasportskemanifestacije, izlete, rent-a-car i dr.).Dobijanjemdokazaougovorenojpojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

ČLAN 16

Zaštita ličnih podataka Putnika

 

Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanja kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, e-mail adresa, poštanska adresa stastanovanja… koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.

Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog

Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisi

Obaveznost primene

ČLAN 17

Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, ul. Kondina broj Organizator može Programom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačijeo dredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednihpružaocausluga, kaoizaputovanjasa posebnim sadržajima (sportske, kongresne i slične međunarodne manifestacije) i posebnim vidovima turizma (đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i sl.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.

14, za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa Republike Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prava Putnikadapokreneodređenipostupakilida upotrebiodređenopravnosredstvoza zaštitu svojih prava, na način predviđen propisima Republike Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 01.10.2021. godine, kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni 01.10.2020. godine.