Putno osiguranje

U Sava osiguranju je u standardno putno osiguranje kao dopunski rizik moguće ugovoriti 3 RIDER-A i to:

*OSIGURANJE POMOĆI NA PUTU – AUTO ASISTENCIJA

Osiguranje pomoći na putu ugovara se za vozila koja se koriste za prevoz ljudi ili stvari, a čija težina ne prelazi 3,5 tone. Ovo osiguranje važi van granica Srbije.
Osiguranjem pomoći na putu obezbeđeno je osiguravajuće pokriće za troškove nastale usled ostvarenja sledećih rizika na vozilu: kvara, oštećenja, uništenja, krađe vozila, nesrećnog slučaja, nestanka goriva, gubitka, krađe ili oštećenje ključeva.

USLUGA   –  POKRIĆE I SUME OSIGURANJA (EVROPA)

Info linija – DA

Popravka na licu mesta – 100 EUR

Usluga vuče – 150 EUR

Smeštaj do kraja popravke – 70 EUR po osobi max. 24h

Nastavak putovanja – 30 EUR po osobi

Povratak korisnika – autobuska ili vozna karta

Troškovi parkiranja – 5 EUR dan max. 5 dana

Cena ovog Ridera za boravak od 11 dana iznosi 457,00 RSD

*OSIGURANJE GUBITKA PRTLJAGA

Predmet osiguranja je putni prtljag za vreme puta u odlasku i povratku i to:

1. prtljag koji putnik nosi sa sobom za vreme prevoza javnim i privatnim saobraćajnim sredstvom i neprekidno ga ima uz sebe (u daljem tekstu: lični prtljag),
2. prtljag koji se predaje prevozniku ili je smešten u prostor za čuvanje prtljaga u vozilu (u daljem tekstu: predat prtljag).
Putnim prtljagom se smatraju i putne torbi i koferi.

Osiguranje za gubitak, protivpravno oduzimanje, oštećenje ili uništenje prtljaga ugovara se na sumu od 250 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu za devize Narodne banke Srbije na dan nastanka štete) po licu u slučaju individualnog i grupnog ugovaranja, odnosno 500 evra u slučaju porodičnog osiguranja.
Za troškove za kupovinu neophodnih (hitnih) stvari ugovara se suma od 70 EUR (u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu za devize Narodne banke Srbije na dan nastanka štete) po licu u slučaju individualnog i grupnog ugovaranja, odnosno 150 evra ukoliko je ugovoreno porodično osiguranje.

Cena ovog rider-a za individualna i grupna putovanja za 11 dana boravka iznosi 231,00RSD po osobi, odnosno 540,00RSD za porodično osiguranje

*OSIGURANJE TROŠKOVA PREVREMENOG PREKIDA ZAPOČETOG PUTOVANJA

Predmet osiguranja je neiskorišćeni deo aranžmana zbog prevremenog prekida započetog putovanja usled nepredviđenih prepreka koje mogu nastati u periodu od prvog do poslednjeg dana putovanja.

Osiguranje troškova prevremenog prekida započetog putovanja ugovara se na sumu od 1.000 evra po licu u slučaju individualnog i grupnog ugovaranja, odnosno 2.500 evra za porodično osiguranje.

Cena ovog paketa za 11 dana individualno iznosi 450,00RSD, odnosno za 11 dana porodicno 1.351,00RSD